Medezeggenschapsraad

Vereniging Jenaplan Noord heeft net als iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school.

 

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

 

Wij vergaderen ongeveer 8 tot 10 keer per jaar. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Wil jij een vergadering bijwonen? Stuur dan een email naar mr@jenaplanschool.nl. Wil jij bij één van de agendapunten inspreken, vermeld dat dan bij je verzoek tot bijwonen, dan reserveren wij hier in de agenda tijd voor.

 

Vind jij het leuk om te weten wat er speelt op de school van je kind(eren), en wil je meedenken over het beleid? Heb je interesse in ontwikkelingen die de toekomst en kwaliteit van onze scholen beïnvloeden? De MR van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord heeft een vacature voor een ouder van de PPS. De termijn van Wendy Haisma loopt af per 1 september 2024.


De agenda en notulen van de vergaderingen en het vergaderschema vind je terug op deze website.

 

- Medezeggenschapsreglement VJN 2021

- Medezeggenschapsstatuut VJN 2021

- Huishoudelijk-reglement MR VJN 2023

- Schooljaarplan 2023-24

- Concept begroting 2024 en MJB Jenaplan

- Maandrapportage tm september 2023

- Oplegger MR-CvB 300124

 Downloads onderaan deze pagina!

 

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024

Personeel/ouders

Vestiging

Naam

Jaar van aantreden

Aftreden/herverkiezing

O

PPS

Joris Hoogenboom

November 2019

Juli 2025

O

‘t Vlot

Gerben van Eerten September 2023 Juli 2026

O

PPS

Wendy Haisma

Juli 2021

Juli 2024

P

PPS

Lisanne Ringma September 2023 Juli 2026

P

PPS

Martin Sikkens

Juli 2022

Juli 2025

P

‘t Vlot

Ingela Zeldenrust

September 2023

September 2024

 

 

Heb jij een vraag over of voor de medezeggenschapsraad of is er een onderwerp dat jij zou willen aandragen voor de vergadering? Spreek één van ons dan aan op school of stuur een email naar: mr@jenaplanschool.nl

 

Vergaderschema schooljaar 2023 - 2024

 

Datum

Locatie

Onderwerpen o.b.v. jaarplanning

Maandag 2 oktober 

PPS

Taak/rolverdeling

Schoolgidsen, 

MR-statuut/huishoudelijke reglement, schooljaarplan

Terugkoppeling oudergesprekken

Dinsdag 7 november

‘t Vlot 

Uitgangspunten financieel beleid/meerjarenbegroting

Woensdag 6 december

PPS

Vaststellen financieel beleidsplan

Meerjarenbegroting

Jaarverslag VJN

Verslag vertrouwenspersoon/afhandeling klachten

?

Afspraak RvT (MR uitgenodigd bij de RvT)

Donderdag 25 januari

PPS

Tussenevaluatie functioneren CvB

Jaarplanning MR

Woensdag 6 maart

‘t Vlot

Tussenstand schooljaarplan

Bespreken formatie/personeelswijzigingen nieuw schooljaar

Dinsdag 9 april

PPS

Vaststellen formatieplan

Maandag 20 mei

PPS

Afspraak RvT (RvT uitgenodigd bij de MR)

Schoolgids

Schoolkalender

Communicatie/werving nieuwe leden

Donderdag 13 juni

‘t Vlot

Werkverdelingsplan

Evaluatie contact en relatie met CvB

Verkiezing nieuwe leden

Woensdag 3 juli

PPS

Uitloop, ntb