Klachten en vertrouwenspersoon

Als ouders/verzorgers een klacht of anderszins problemen hebben betreffende hun kind op school, is de eerst aangewezen weg de leerkracht hierover te benaderen. Ouders/verzorgers kunnen dit doen door het maken van een afspraak voor een gesprek na schooltijd.

Indien zij met hun klacht onvoldoende gehoor vinden bij de leerkracht, kunnen zij zich wenden tot de directeur van de school. Vinden zij ook daar, naar hun mening, onvoldoende gehoor, dan kunnen zij zich schriftelijk wenden tot het bestuur van de school.

Betreft de klacht het onderwijs in meer algemene zin of de schoolorganisatie als zodanig, dan kunnen ouders/verzorgers zich direct richten tot directeur en/of schoolbestuur.

 

Klachtenregeling extern 

In het huishoudelijk reglement van de VJN is de klachtenregeling opgenomen, gebaseerd op de modelklachtenregeling vanuit de landelijke onderwijsorganisatie, die op beide scholen ter inzage ligt. De vereniging is ook aangesloten bij een landelijke onafhankelijke klachtencommissie via de Vereniging van Bijzondere Scholen (VBS) in Den Haag. 

Landelijke Klachtencommissie Algemeen Bijzonder Onderwijs van het GCBO

Postadres

Postbus 82324

2508 EH Den Haag

070-3861697

info@gcbo.nl

 

Weten ouders/verzorgers niet bij wie zij met een bepaalde klacht of vraag terecht kunnen of als zij op het terrein van sociale veiligheid, (sexuele) intimidatie, discriminatie, etc. aanwijzingen hebben van mishandeling of seksuele intimidatie op school of in de thuissituatie, dan kunnen zij contact opnemen met de interne contactpersoon c.q. vertrouwenspersoon op school.

 

Indien medewerkers van de school een probleem hebben op het terrein van sociale veiligheid, (sexuele) intimidatie, discriminatie, etc. kunnen zij zich in eerste instantie vervoegen bij directie en/of bestuur. Mocht deze weg vanwege de aard van het probleem niet passend zijn, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de interne schoolcontactpersoon. Mocht er behoefte zijn aan een aanspreekpunt buiten de organisatie, dan kan de medewerker contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

 

Intern schoolcontactpersoon

Op beide scholen is een intern schoolcontactpersoon aanwezig.

De schoolcontactpersoon is de eerste die benaderd kan worden bij problemen binnen de school. De schoolcontactpersoon is er met name voor ouders en personeel. Ter ondersteuning en bemiddeling bij problemen die op schoolniveau kunnen worden opgelost. Is het probleem te groot, dan wordt er doorverwezen naar de vertrouwenspersoon. De schoolcontactpersoon is gehouden aan dezelfde zorgvuldigheid m.b.t. de privacy als de vertrouwenspersoon.

Voor de Peter Petersenschool is Lisanne Ringma de interne contactpersoon (lisanner@jenaplanschool.nl)

Voor Jenaplanschool 't Vlot is dat Lotte de Jonge (lotte@jenaplanschool.nl)

 

 

Extern vertrouwenspersoon

We hebben in Gimd een partner gevonden die naast het leveren van een vertrouwenspersoon ook met ons gaat kijken of onze protocollen up to date zijn en op goede wijze worden toegepast. 

Belangrijkste punten:
*De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor alle melders die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen (team, directie en ouders).
*Nadat er een verzoek is binnen gekomen bij Gimd wordt er binnen twee werkdagen contact met je opgenomen. 
*Er is geen vaste vertrouwenspersoon, maar per casus is er één aanspreekpunt.
*Telefonisch te bereiken via: 088 800 8500.

Wil je meer weten over de werkwijze van deze organisatie dan kun je terecht op deze website: https://www.gimd.nl/grensoverschrijdend-gedrag/vertrouwenspersoon/

 

 

Taken en bevoegdheden vertrouwenspersoon

 1. Het in behandeling nemen van klachten van werknemers, ouders en kinderen met betrekking tot ongewenst gedrag. Hieronder wordt verstaan: het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken.
 2. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie ten aanzien van het beleid op het terrein van ongewenst gedrag.
 3. De vertrouwenspersoon voert zijn/haar taken uit met inachtneming van de onderstaande gedragscode.

 

Huishoudelijk reglement

Binnen het huishoudelijk reglement van de Vereniging Jenaplanonderwijs is de vigerende klachtenregeling VBS opgenomen. Hierin worden benoemingen, rol en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon en contactpersoon/personen nader geduid.

 

 


Gedragscode omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen en schoolcontactpersoon/personen.

 

 1. De vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon gaat een vertrouwensrelatie aan met de klager of andere personen die een beroep op hem/haar doen of tot wie hij/zij zich richt. Daarom belooft de vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon alle betrokkenen geheimhouding van hetgeen hem/haar bij de uitoefening van zijn/haar functie als vertrouwenspersoon ter kennis komt. Tevens zorgt de vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon ervoor dat de documentatie en archivering van gegevens geschiedt in overeenstemming met het vertrouwelijke karakter ervan.

 

 1. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk als de klager of andere persoon/personen schriftelijk toestemming geven tot het doorbreken van deze belofte tot geheimhouding, of wanneer zeer dringende redenen aanwezig zijn, zoals in 3. omschreven.

 

 1. Bij het ontbreken van schriftelijke toestemming van de betrokken persoon om informatie aan derden te verstrekken, kan de vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon zich pas ontheven achten van de belofte tot geheimhouding indien tenminste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden:

 

  1. alles is in het werk gesteld de toestemming van de betrokken persoon te verkrijgen;
  2. de vertrouwenspersoon verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding;
  3. er is geen andere weg dan doorbreking van de geheimhouding om het probleem op te lossen;
  4. het is vrijwel zeker dat het niet-doorbreken van de geheimhouding voor betrokkenen of voor derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar zal opleveren;
  5. de vertrouwenspersoon is er vrijwel zeker van dat de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de betrokkenen of anderen in belangrijke mate zal voorkomen of beperken.
 1. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon de redenen om de geheimhouding te doorbreken met een terzake kundige partij bespreken alvorens de geheimhouding te doorbreken.
 2. De vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon brengt betrokkene op de hoogte van het voornemen de geheimhouding te doorbreken alvorens dit daadwerkelijk te doen.
 3. Indien het doorbreken van de geheimhouding dit noodzakelijk maakt, verwijst de vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon betrokkene onverwijld naar een andere instantie. De vertrouwenspersoon is hulpverlener van en klachtenbegeleider voor degene die bij hem/haar komt. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon of schoolcontactpersoon niet in eigen persoon bemiddelt tussen degene die bij hem/haar komt en de andere partij en ook geen uitspraak doet over de gegrondheid van de klacht.