Leren samenleven

Als jenaplanschool besteden we erg veel aandacht aan het begrip 'samen' en wat dat voor ons als Vlotters betekent. In de stamgroepen wordt veel met elkaar gewerkt en gesproken over samenleven. Niet voor niks is een van de motto's van een moderne jenaplanschool "Jenaplan, school waar je leert samenleven". 

 

Hoe zorgen we er voor dat iedereen er bij hoort? Welke afspraken maken we met elkaar? Wat betekent het dat iedereen bij ons zichzelf mag zijn? Vragen die dagelijks aan de orde komen en waar we met elkaar steeds weer een passend antwoord op zoeken.

 

Al ruim drie jaar maken we , aanvullend hierop, gebruik van de methodiek van KIVA.

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 

 

De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

Meer informatie over KIVA:

De oudergids van KIVA