Jenaplanonderwijs

De grondlegger van het jenaplanonderwijs, Peter Petersen, werd geboren in 1884. Hij was een Duitse hoogleraar pedagogiek. In 1923 werd hij hoogleraar opvoedkunde en kreeg hij de leiding over het pedagogisch seminarie en de universitaire oefenschool gelegen in het plaatsje Jena. In de universitaire oefenschool begon hij te werken vanuit zijn eigen visie. Dit werd hem gevraagd door ouders uit het plaatsje Jena. Hieruit ontstond het jenaplanonderwijs. Hierin zijn de vier pijlers spelen, werken, vieringen en het kringgesprek de basis. In Nederland stond Suus Freudenthal-Lutter aan de wieg van het Jenaplanonderwijs. In 1962 richtte zij in Utrecht de eerste Jenaplanschool op. Inmiddels zijn er in Nederland ruim tweehonderd Jenaplanscholen.
 

Op de 't Vlot mag elk kind, ouder en leerkracht zichzelf zijn. Elk mens is tenslotte uniek. Al deze bijzondere mensen vormen samen de gemeenschap die we als jenaplanschool willen zijn. Naast de individuele ontwikkeling staat vooral het begrip ‘samen’ centraal. Op een jenaplanschool leer je tenslotte ‘samen leven’. Dit doen we aan de hand van een afwisselend weekprogramma waarin de vier vaste onderdelen in ons onderwijscentraal staan: gesprek, werk, spel, viering. 

 

Theorie en praktijk gaan samen op 't Vlot

 

Op onze school gaan theorie en praktijk hand in hand. Leren uit boeken is nodig, maar je moet ook ervaren wat je met die kennis kunt doen. Waarom rekenen met geld? Om in een winkel je wisselgeld te kunnen natellen. Als kinderen merken waarom kennis belangrijk is, zijn ze gemotiveerd om kennis op te nemen.

Jenaplanonderwijs staat voor onderwijs op maat. Niet de leerstof is het uitgangspunt, maar het kind. 't Vlot biedt de leerstof aan op verschillende manieren, betekeninsvol en aansluitend bij de individuele mogelijkheden van de kinderen. Want ieder kind is anders. We willen dat de kwaliteiten en capaciteiten die uw kind in huis heeft, worden aangesproken en benut. Wevinden het tevens belangrijk dat de kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling. Daarom plannen ze, in samenspraak met de groepsleider, hun eigen weektaak.

 

Samen in stamgroepen

 

Jenaplanonderwijs werkt met stamgroepen, groepen met verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar. Elk kind ervaart hoe het is om de jongste te zijn, de middelste of de oudste. Je klein en groot voelen, hulp vragen en geven, verantwoordelijkheid nemen op verschillende niveaus… We leren van en aan en met elkaar. Daarmee komen we tegemoet aan wat de kinderen hebben te leren, maar ook leren ze een houding aan te nemen, leren ze hoe ze om kunnen gaan met zichzelf en met de ander. Jenaplanonderwijs is onderwijs in leren samen te leven. Op 't Vlot kennen we op dit moment twee onderbouwen (1,2), drie  middenbouwen (3,4 en 5,6) en twee bovenbouw (6,7 en 7,8).

 

Samen in de kring

 

Belangrijk in ons onderwijs zijn de kringen. Gezamenlijk beginnen aan de dag, en ook weer samen afsluiten. Wat gaan we doen? En wat hebben we geleerd? Heel belangrijk, want kinderen hebben reflectie en handreikingen nodig om structuur te geven aan hun bezigheden, en te leren uit hun ervaringen. Daarnaast hebben kringen een specifieke invulling – die vaak zijn voorbereid door de kinderen zelf – zoals de vertel-, de boeken-, de nieuws en de experimentenkring. Daarnaast houdt elke stamgroep klassevergaderingen waarin allerlei onderwerpen rond samen leven en leren aan de orde komen. Vanuit de klassevergaderingen worden de  onderwerpen aangedragen waarover de kinderraad (samengesteld uit leerlingen uit groep 5 t/m 8) met elkaar en de directie praat. 

 

Durven loslaten

 

Jenaplanonderwijs streeft ernaar kinderen waar mogelijk los te laten, en door eigen ervaringen te laten leren. Elk kind krijgt maximale ruimte voor z’n eigen ontwikkeling, maar leert uiteraard ook om samen te werken en zich aan te passen aan anderen. Onze school begeleidt en stimuleert kinderen bij het vinden van dat evenwicht. Stap voor stap leert ieder kind z’n verantwoordelijkheden kennen, en z’n vrijheid op een goede manier gebruiken. Belangrijk voor nu, belangrijk voor de toekomst. 

 

Samen met ouders

 

Ouders vervullen op 't Vlot een onmisbare rol. Als leden van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord hebben ze rond belangrijke kwesties het laatste woord op school. Dit geeft ouders grote invloed en medezeggenschap. Ouders spelen ook in de dagelijkse praktijk een belangrijke rol in onze school. Ze helpen bij de ateliers (organiseren en begeleiden workshops), koken met kinderen, begeleiden kinderen bij het inoefenen van de tafels, helpen bij het onderhoud of verzorgen de catering bij vieringen, etcetera.