Onderwijsvisie + uitgangspunten

Wij verzorgen kwalitatief goed en modern jenaplanonderwijs.

Wij bieden een rijke en inspirerende leeromgeving, die kinderen uitdaagt en stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Kinderen ontwikkelen zich tot zelfbewuste en zelfstandige mensen met een kritische en wijde blik op de wereld om hen heen.

 

Kinderen leren op een betekenisvolle manier vaardigheden en kennis, waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en coo?peratieve burgers.
Iedereen krijgt de ruimte om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen zijn in staat mede vorm te geven aan hun eigen ontwikkeling en volgen deze nauwgezet.

 

De stamgroepleider kent de onderwijsbehoeften van elk kind en past het onderwijsaanbod daarop aan. In de stamgroepen wordt plan- en doelmatig gewerkt, door didactiek, inhoud en organisatie op elkaar af te stemmen. De scholen kennen een professionele cultuur waarin vakkundigheid, samenwerken, kennis delen en een kritische houding hand in hand gaan. De scholen en stamgroepleiders tonen een intrinsieke drang tot ontwikkeling en groei.

 

We bieden een veilig pedagogisch klimaat.
Een omgeving waarin iedereen (kinderen, ouders en personeel) zichzelf mag zijn en gezien en gewaardeerd wordt. Opvoeding en onderwijs geschiedt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en stamgroepleiders.


Onze grondhouding is positief, samenwerkend en we leren de kinderen zelfstandigheid te ontwikkelen. We spreken vertrouwen uit. Er heerst een sfeer waarin we belangstelling hebben voor elkaar. In de stamgroepen delen we lief en leed met elkaar. Kinderen, stamgroepleiders en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. 

 

Onze beloften aan kinderen en ouders:

 

bron: Compacte Schoolplan 2017-2021

Uitgangspunten

 

Het jenaplanonderwijs is een onderwijsconcept. De theorie en de praktijk komen daarin samen. De theorie is het resultaat van nadenken over vier zaken;

  1. in het onderwijs vorm je jonge mensen tot een persoonlijkheid;

  2. in het onderwijs vorm je jonge mensen om hen een goede plek te laten vinden in de

    maatschappij;

  3. in het onderwijs voed je jonge mensen op;

  4. in het onderwijs geef je onderwijs.

De twintig basisprincipes van het jenaplan doen over alle vier de zaken duidelijke uitspraken. Zij geven een gemeenschappelijke basis van waaruit wij werken. De basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor het denken en handelen over de ontwikkeling van Jenaplanscholen.

De basisprincipes vormen de waarden van het jenaplanonderwijs, die vervolgens samen te vatten zijn in de zgn. kwaliteitskenmerken. Op concreet niveau vormen de jenaplankernkwaliteiten op hoofdlijnen de concretisering van de basisprincipes en zijn mede verheven tot erkenningscriterium voor een erkende jenaplanschool (net als de basisprincipes).

 

Elke erkende jenaplanschool heeft zich gecommitteerd om de jenaplankernkwaliteiten vervolgens op schoolniveau verder te concretiseren.
Uit een studie tussen jenaplan en freinet onderwijs zijn 7 essenties naar voren gekomen, die in beide concepten te vinden zijn. Samen vormen ze de uitgangspunten voor de Moderne Jenaplanschool.