Vrijwillige ouderbijdrage Peter Petersenschool

De Vereniging Jenaplanonderwijs Noord kent drie soorten bijdragen van ouders:
 1. Verenigingscontributie
  De vereniging wil haar unieke karakter behouden en hecht sterk aan haar organisatievorm. Om het verenigingswerk in deze vorm te kunnen uitvoeren maakt de vereniging administratie- en onkosten. Deze kosten worden uit de verenigingscontributie bekostigd. De verenigingscontributie is vrijwillig. Leden die geen of slechts een deel van verenigingscontributie hebben betaald, kan stemrecht op de Algemene Leden Vergadering worden ontzegd.

 2. Ouderbijdrage
  Niet alle schoolkosten worden door de overheid gefinancierd. De vereniging is voor extra activiteiten daarom afhankelijk van de ouderbijdrage. Daarom vraagt de vereniging een ouderbijdrage van alle ouders voor schoolactiviteiten, schoolfeesten en cultuuronderwijs. Deze activiteiten worden naast het reguliere onderwijs aangeboden. De betaling van de ouderbijdrage is vrijwillig.

 3. Schoolreis en schoolkamp-kosten

  Naast bovengenoemde bijdragen zijn er ook nog de specifieke kosten voor schoolreizen en schoolkampen. De kosten voor deze activiteiten worden voorafgaand aan de reis of kamp gei?nd. De hoogte van de betreffende bijdragen worden jaarlijks bekend gemaakt in de Schoolgids. M.i.v. 1 augustus 2021 is deze bijdrage eveneens vrijwillig.

  Ouders die de kosten niet kunnen betalen kunnen ook een beroep doen op Stichting Leergeld, het Meedoenfonds Midden-Groningen of de VJN.

De volgende bedragen zijn vastgesteld tijdens de ALV van 3 juli 2018:

 

Verenigingscontributie en ouderbijdrage:

€90,00 per kind per jaar (wordt in 2 delen, dit jaar in maart en in juni geïnd via Parro)

 

Schoolreizen en -kampen:

€12,50    onderbouw

€30,00    middenbouwen

€90,00    bovenbouw (3 dagen)

(Wordt voorafgaand aan schoolreis of schoolkamp geïnd)

 

Waarom vragen scholen een bijdrage van de ouders?

Alle scholen ontvangen van het rijk middelen om onderwijs te geven aan de kinderen. De hoogte van de gelden is direct afhankelijk van het aantal leerlingen. Deze gelden zijn bedoeld om de primaire kosten van het onderwijs te betalen. Denk daarbij aan leerkrachten, leermiddelen, onderhoud e.d.). Dit betreft dus een vergoeding voor de meest basale kosten van het onderwijs.

De meeste scholen in Nederland willen echter wat extra’s bieden aan hun kinderen. Dit kan op veel verschillende manieren. Van schoolfeesten tot iPads, van kleinere klassen tot extra ondersteuningen en van meer excursies tot extra schoonmaak.

De meeste scholen vragen hiervoor een vrijwillige bijdrage van de ouders.

 

Waarom wordt er een ouderbijdrage op ’t Vlot en de Peter Petersenschool gevraagd?

Als  Vereniging met slechts twee kleine scholen hebben we te maken met een aantal kosten die op een kleine organisatie zwaarder drukken, dan op een grote Stichting met soms tientallen scholen. Denk daarbij aan administratiekosten, onderhoud, onderwijskundige ondersteuning, inkoop leermiddelen, etc.

Daarnaast hebben we te maken met twee relatief kleine schoolteams, waarin wel alle disciplines vertegenwoordigd moeten zijn (denk aan vakleerkracht gym, Intern Begeleiders, Remedial Teachers, etc.).

 

Verder verzorgen we als jenaplanscholen onderwijs vanuit een specifieke visie. Wij willen veel ruimte houden voor de inbreng van kinderen en betekenisvol onderwijs bieden. Daarom werken we voor sommige vakken niet altijd met kant en klare methoden, maar ontwikkelen en maken we eigen lesmateriaal. We werken veel in projecten en rond thema’s. Daarbij vinden we ervaren en onderzoeken erg belangrijk. Het werken met concreet materiaal (denk bijvoorbeeld aan Middeleeuws koken) en het bezoeken van musea en bijzondere plaatsen, speelt daarbij een belangrijke rol.

 

Jenaplanonderwijs brengt soms ook op een andere manier extra kosten met zich mee.

Denk daarbij aan het streven de groepen klein te houden. In 2015 hebben we op de Peter Petersenschooll besloten van 3 naar 4 middenbouwen te groeien, omdat de groepen dreigden vol te raken.

We hechten aan een fijne, inspirerende en veilige omgeving voor onze kinderen. Om die reden is bijvoorbeeld besloten de inrichting van het nieuwe gebouw voor ’t Vlot niet meer met oud meubilair te doen, maar versneld modern en toekomstgericht nieuw meubilair aan te schaffen.

We willen dat onze stamgroepleiders zich vooral met hun primaire taak van onderwijzen bezig zijn. Om die reden hebben we bijvoorbeeld op beide locaties een conciërge en is er iemand extra aangesteld voor administratieve ondersteuning.

 

Waaraan wordt de schoolbijdrage besteed en hoe wordt dit verantwoord?

De gelden van de Verenigingscontributie worden aan de algemene middelen toegevoegd. Het bestuur stelt samen met de directie jaarlijks een begroting op, waarin wordt aangegeven, waaraan het geld besteed wordt. Hierin staat aangegeven hoeveel de Vereniging bijvoorbeeld uitgeeft aan personeel, leermiddelen, scholing, onderhoud, energie, etc. Deze begroting sluit aan bij het betreffende jaarplan, waarin de keuzes worden toegelicht of onderbouwd.

Na een kalenderjaar wordt de rekening opgemaakt. In deze jaarrekening worden alle uitgaven verantwoord. Deze jaarrekening wordt, na controle door de accountant, ter vaststelling aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering. Alle leden (ouders) worden jaarlijks uitgenodigd om over begroting en jaarrekening mee te praten tijdens de twee ledenvergaderingen.

De vrijwillige ouderbijdrage per kind wordt in twee delen opgesplitst. Een deel gaat naar de ouderraad (PPS) en feestcommissie (’t Vlot). Hiervan worden bijvoorbeeld de vieringen betaald, schoolshirts aangeschaft, Sinterklaaskadootjes gekocht, etc.

Een andere deel wordt gebruikt ter versterking van met name ons culturele en creatieve profiel. Mede daarvan investeren we bijvoorbeeld in professioneel zangonderwijs, deelname aan veel culturele activiteiten die in de gemeenten worden georganiseerd, de ateliers op de PPS, de seizoensvieringen op ’t Vlot, etc.

 

Tenslotte is er ook de bijdrage voor de schoolkampen en schoolreizen. De kosten van deze kampen worden per kind begroot en uitgegeven. Voorafgaand aan de schoolreis of het kamp worden de kosten hiervan geïnd middels incasso of factuur. Jaarlijks maakt elke stamgroepleider na afloop van het schoolkamp een schriftelijke afrekening van het betreffende kamp.

 

De ouderbijdrage is toch vrijwillig?

Dat klopt. Elk kind in Nederland heeft toegang tot goed onderwijs, onafhankelijk van het inkomen van de ouders. Wij onderschrijven dat principe van harte. We proberen dan ook in alle communicatie over onze ouderbijdrage helder te zijn over het vrijwillige karakter van deze bijdrage. We beseffen dat het voor ouders om een behoorlijk bedrag kan gaan. Mochten ouders niet in staat zijn deze bijdragen te betalen, zijn er mogelijkheden ter ondersteuning hiervan. Denk daarbij aan de Stichting Leergelden. Hierover kan contact worden opgenomen met de directie.

De bijdrage voor de schoolreis en -kamp is ook vrijwillig. Echter zonder de betaling vooraf van deze kosten kan een schoolreis of schoolkamp eventueel niet doorgaan. Ouders die deze bijdrage (of een deel daarvan) niet kunnen betalen, kunnen contact opnemen met de directie. 

 

Waarom een herinnering als de ouderbijdrage niet betaald is?

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat de wijze van betaling van de ouderbijdrage niet altijd even duidelijk was of er soms tussendoor schiet. Al met al gaat het dan voor onze twee kleine scholen om een aanzienlijk bedrag. Het missen van deze gelden heeft uiteindelijk consequenties voor ons dagelijks jenaplanonderwijs.

 

Hoe wordt de hoogte van de schoolbijdrage bepaald?

Jaarlijks doet het bestuur van de Vereniging Jenaplanonderwijs Noord een voorstel aan de ouders m.b.t. de hoogte van de contributie en de vrijwillige ouderbijdrage. Uiteindelijk neemt de ledenvergadering hierover een besluit en stelt het bedrag vast.

De bedragen staan vermeld in de Schoolgids en op de website van de school.

 

Nog vragen?

Mochten er nog vragen zijn over de schoolbijdragen op ’t Vlot en de Peter Petersenschool, dan kan contact opgenomen worden met de directie.