De kwestie Rummerinkhof

Op deze pagina staan de meest actuele documenten rond de kwestie "Verhuizing Brinkschool naar de Rummerinkhof".

 

Voor de gemeentelijke documenten verwijzen we graag naar de pagina voor de komende raadsvergadering van de gemeente Haren: 

https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/locatiekeuze-obs-brinkschool-en-verkeersafwikkeling-rummerinkhof_12151.html

 

-update 24-10-18

In de herfstvakantie hebben de werkgroep Rummerinkhof Veilig, MR, Bestuur en directie gekeken welke mogelijkheden er nog zijn m.b.t. de eventuele komst van de Brinkschool naar de Rummerinkhof.

Hier is vervolgens met directie en bestuur van de Brinkschool overleg over geweest. Dit heeft geresulteerd in een nieuw plan. De gezamenlijke brief hierover is hieronder te downloaden.

In de brief is de Torteltuin niet genoemd. Vanaf het begin van de discussie heeft deze nooit ter discussie gestaan. De Torteltuin is het resultaat van een enorme inspanning van ouders en leerkrachten bij het ontwerp, financiering en realisatie van de schoolruin en daarmee onlosmakelijk met de PPS verbonden.

 

-update 26-10-18

Besluitvorming opnieuw uitgesteld (zie onderstaande mail):

 

Beste Onno (griffier),

Op 23 oktober jl. ontvingen alle fracties van de gemeenteraad van Haren een brief van de schoolbesturen en directies van de Brinkschool en Jenaplanschool te Haren. Hierin werd een door beide partijen voorgestane oplossing gepresenteerd omtrent de huisvesting van de Brinkschool aan de Rummerinkhof.

In overleg met alle fracties is besloten om het college opdracht te geven om met beide scholen gezamenlijk hierover in gesprek te gaan en ons als raad op basis van dat gesprek, van advies te dienen. Daarbij willen we dat de bedrijven op de Rummerinkhof betrokken worden bij deze plannen en hebben we een aantal nader te onderzoeken punten op het gebied van verkeersveiligheid en -ontsluiting voor het college geformuleerd.

In de raad van 29-10 willen we deze opdracht aan het college verstrekken en zullen we het college verzoeken om ons als raad hierover uiterlijk 6 november over te berichten.

Dit betekent dat de inhoudelijke behandeling van het agendapunt 10 "locatiekeuze Brinkschool en verkeersafwikkeling Rummerinkhof"op 29-10-2018 doorgeschoven zal gaan worden naar de bijkomende raadsvergadering van 12-11-2018. Hierin kunnen alle fracties van de gemeenteraad Haren zich vinden.

Gezien de te verwachten belangstelling voor de raadsvergadering van 29-10-2018 voor dit onderwerp, waren alle fracties het erover eens om alvast beide scholen en de bedrijven aan de Rummerinkhof op de hoogte te stellen van het doorschuiven van dit agendapunt.

Vanzelfsprekend dient dit besluit formeel bekrachtigd te worden in de raadsvergadering van 29-10-2018, doch gezien de eensgezindheid van alle fracties op dit onderwerp, is dit een formaliteit.

Graag zou ik je willen vragen of je vanuit de griffie deze betrokken partijen alvast op de hoogte wilt stellen.


Met vriendelijke groet, namens de gezamenlijke fracties,

Ton Sprenger
fractievoorzitter PvdA afd. Haren

 

Update 6 november 2018:

 

Nieuws

06 NOVEMBER 2018

College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing

Het college van B&W heeft vanochtend besloten aan de raad voor te stellen om a.s. maandag geen besluit te nemen over de definitieve locatiekeuze voor de Brinkschool en verkeersafwikkeling rondom de Rummerinkhof. Concreet betekent dit dat als de raad dit voorstel overneemt, een en ander wordt overgedragen aan de (nieuwe) gemeente Groningen.
Het aangepaste raadsvoorstel en bijlagen staan inmiddels online:
https://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/locatiekeuze-obs-brinkschool-en-verkeersafwikkeling-rummerinkhof_12181.html

College B&W wil geen besluit nemen over verhuizing
Als bestuur, regiegroep en directie beraden we ons nog op de gevolgen van dit besluit. Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om morgenochtend van 8.15 tot 9.00 uur onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar van gedachten te wisselen over dit (toch wel) verrassende besluit van het college.
Voor de motivatie van het besluit verwijzen we graag naar het volgende document:https://www.haren.nl/document.php?m=37&fileid=67426&f=b032cf5b318514ee693a3cc9b7d0fd8a&attachment=0&c=40912

 

Update 13-11-18

De raad van Haren heeft in haar laatste vergadering besloten het besluit omtrent de verhuizing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof over te laten aan de nieuwe gemeenteraad van Groningen. Een meerderheid van de raad sprak zich uit tegen het gemeenschappelijke voorstel van de PPS en de Brinkschool. Onder andere het gegeven dat hieraan een verkeerskundige toets ontbreekt was aanleiding om een alternatief amendement aan te nemen en de verhuizing af te wijzen.

 

Hieronder is het amendement te downloaden.

 

Via onderstaande links zijn de verslagen in de media terug te lezen.

http://www.harendekrant.nl/nieuws/scholenverhuizing-houdt-laatste-raadsvergadering-wurggreep-kiss-and-ride-spits-is-splijtzwam/

 

https://www.dvhn.nl/groningen/Haren-verliest-laatste-slag-om-definitieve-locatie-OBS-de-Brinkschool-23804725.html

 

https://channel.royalcast.com/haren/#!/gemeenteharen/20181112_1

 

 

Downloads

Powerpoint 'De grote goochelshow van Haren'
De powerpoint behorend bij het betoog van de directie van de PPS tijdens de extra ouderavond op 17 oktober j.l.

Strekking van het betoog was het gedraai en gegoochel van college en wethouder in het dossier 'verhuizing Brinkschool'. Steeds weer nieuwe varianten en oplossingen, die evensnel weer uit beeld verdwijnen. Dit maakt het ondoenlijk voor bestuur, directie, ouders en naar ons idee ook de gemeenteraad  om goed geinformeerd en onderbouwd de discussie te voeren over dit dossier.